OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Profil spoločnosti | OVD Print
Poslanie, vízia a hodnoty | OVD Print
Krédo spoločnosti | OVD Print
Základné symboly | OVD Print
Tlačové správy | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Poslanie, vízia a hodnoty spoločnosti | OVD Print

Poslanie, vízia a hodnoty spoločnosti

Poslanie spoločnosti
 • Našim základným poslaním je plniť úlohy súvisiace so zabezpečovaním realizácie komplexných projektov polygrafickej (ceninovej) ochrany dokladov a dokumentov (verejných listín) pred možnosťou ich falšovania a pozmeňovania v kontexte zabezpečovania ochrany štátu v súčinnosti so zložkami štátnej a verejnej správy.
 • Sekundárnym poslaním spoločnosti je poskytovať riešenia ochrany originality výrobkov, ich hodnoty, značky a tým aj dobrého mena a kvality firmy.
Vízia spoločnosti

Chceme:
 • byť uznávanou, rešpektovanou a mienkotvornou organizáciou pôsobiacou v odvetví špeciálnej a ceninovej polygrafie,
 • byť prestížnou, stabilnou a proklientsky orientovanou súkromnou obchodnou spoločnosťou,
 • poskytovať našim zákazníkom z oblasti štátnej a verejnej správy kvalitné a komplexné zabezpečenie polygrafickej (ceninovej) ochrany dokladov a dokumentov pred možnosťou ich falšovania a pozmeňovania,
 • poskytovať našim zákazníkom z komerčných oblastí kvalitné a komplexné zabezpečenie ochrany originality značky, jej hodnoty a zachovania dobrého mena a kvality firmy,
 • poskytovať našim zákazníkom kvalitnú a nadštandardnú poradenskú a vzdelávaciu činnosť v oblasti polygrafickej a ceninovej výroby,
 • vytvárať pre našich zamestnancov prostredie, ktoré ich bude motivovať k rozvoju spoločnosti,
 • rozvíjať vzájomne výhodnú medzinárodnú spoluprácu,
 • rozvíjať obojstranne prospešné partnerské, dodávateľské a odberateľské vzťahy.
Základné hodnoty spoločnosti
 • Profesionalita,
 • Dôveryhodnosť,
 • Lojalita,
 • Stabilita,
 • Orientácia na zákazníkov,
 • Otvorená komunikácia,
 • Spoločenská zodpovednosť,
 • Etika v správaní.
andrew eBMA, s.r.o.