OVD Print - plastové karty, hologramy, čipové karty, identifikačné karty, laminovacie fólie, ceniny
O spoločnosti | OVD Print
Portfólio | OVD Print
Plastové karty | OVD Print
Hologramy | OVD Print
Ochranné fólie | OVD Print
Ceninový papier | OVD Print
Tlačiarenský papier | OVD Print
Kompletxné riešenia | OVD Print
Obchodné zastúpenia | OVD Print
Referencie | OVD Print
Konzultácie | OVD Print
Kontakty | OVD Print
Portfólio | Hologramy
Portfólio | Hologramy
Portfólio | Hologramy
Portfólio | Hologramy
Portfólio | Hologramy
Portfólio | Hologramy

Hologramy

HOLOGRAM je najznámejší a v súčasnosti najvyhľadávanejší opticky variabilný prvok. Použitím hologramu na dokumenty, ceniny alebo obal produktu je zaistený vysoký stupeň ochrany pravosti, dobrého mena a kvality zhotovených výrobkov. Princíp holografickej výroby je podobný princípu fotografie. Kým fotografia zachytáva len časť informácií o svetelnom vlnení, hologram zaznamenáva úplnú informáciu o svetelnom vlnení, čo umožňuje pozorovať obraz akéhokoľvek zosnímaného predmetu, ktorý holografický obraz predstavuje. Hlavným a typickým znakom hologramu je priestorové zobrazenie viacerých predmetov za sebou, kde pri zmene uhla pozorovania je možné vidieť jednotlivé predmety (jednoduchý hologram). Pri najvyššom stupni ochrany (doklady, bankovky) je hologram doplnený špeciálnym animačným, achromatickým efektom (rôzna separácia farieb animačného pohybu obrazu). Tento efekt je určený pre prvolíniovú ochranu. Mikrotextami, mikrofotografiami a jemnými čiarami je zabezpečená druholíniová kontrola. Táto kontrola si vyžaduje použitie jednoduchých pomôcok (lupa, pinzeta), Pre treťolíniovú kontrolu t.j. kontrolu, ktorá si vyžaduje použitie špeciálnych laboratórnych zariadení (mikroskop, špeciálne čítače) sú v holograme implementované skryté znaky, mikrotexty (veľkosť len 12 mikrónov!), jemné líniové čiary a podobne.

Existuje veľké množstvo dôvodov prečo je hologram najvyhľadávanejším prvkom v oblasti ochrany dokladov a dokumentov.

PRVOLÍNIOVÁ KONTROLA - u prvolíniovej kontroly ide o skúmanie dokumentov bez akýchkoľvek pomôcok a prístrojov kontrolnými orgánmi priamo v teréne.

TECHNOLOGICKÁ BARIÉRA - hologramy sú vyhotovené na takých zariadeniach, ktoré sú pre falšovateľov nedostupné alebo nerentabilné a sú takou prekážkou pre falšovateľov, že sú na falzifikátoch vynechávané alebo ich imitácia je veľmi primitívna, t.j. ľahko rozpoznateľná.

NEZAMENITEĽNOSŤ - okrem dôvodov nerentability zakúpenia technológie na výrobu hologramov, spĺňa hologram aj ďaľšie bezpečnostné kritérium, ktorým je nezameniteľnosť. Nakoľko kopírovacie zariadenia a skenery pracujú len s jedným konštantným osvetlením, nie sú schopné zaznamenať (zosnímať) holografický prvok, ktorého viditeľnosť a variabilita je založená na úplnej informácii o svetelnom vlnení, čo umožňuje pozorovať trojdimenzionálny obraz alebo niekoľko obrázkov viditeľných len pod určitým uhlom dopadu svetla.

NEKÚPITEĽNOSŤ - na rozdiel od možnosti kúpenia podkladového materiálu (papier), možnosti zakúpenia materiálu, ktorým je vyhotovená grafická stopa (tlačiarenská farba) a následnej možnosti vyhotovenia grafickej stopy na ofsetovom tlačiarenskom zariadení, je kúpa finálneho reálneho hologramu nerealizovateľná. Všetky vyrobené hologramy sú zaznamenávané do Registra holografických obrazov (HIR), ktorého databáza je vedená Medzinárodnou asociáciou výrobcov hologramov (IHMA), ktorej sme členom. Zjednodušene to znamená, že žiadna solídna a korektná holografická spoločnosť nevyrobí hologram s registrovanou grafikou zaevidovanou v spomínanej databáze.

UNIKÁTNA TECHNOLÓGIA - najvyššou garanciou dokonalého zabezpečenia dokladov našou spoločnosťou vyrobeným hologramom je výroba samotného hologramu. Špeciálne vyvinutá technológia neumožňuje žiadnej bežnej holografickej spoločnosti vyrobiť hologram s takýmito špecifikami a špeciálnymi vlastnosťami. Naša technológia je zaradená medzi tri najzaujímavejšie technológie zo strany národných bánk a štátnych inštitúcií, o čom svedčí aj skutočnosť získania projektu ochrany EUR - bankoviek v najvyšších nominálnych hodnotách.

Poznáme mnoho ďalších dôvodov, prečo je ochrana hologramom v súčasnosti najdokonalejšou a najvyhľadávanejšou ochranou v oblasti high-security ale nepochybne rovnako dôležitým faktorom je aj samotný výber výrobcu hologramov, pre ktorého by mali platiť nasledovné kritériá:
  • ochranné systémy s dokonalým zabezpečením pred únikom komponentov a informácií,
  • minimálne 10 ročné skúsenosti v oblasti ochrany dokladov a dokumentov,
  • vysoké referencie v oblasti ochrany dokumentov a cenných papierov,
  • vlastná unikátna a tým nenapadnuteľná technológia,
  • úplná výroba kompletného projektu hologramu pod jednou strechou.
Ako výhradný zástupca spoločnosti Hologram Industries pre Slovenskú republiku a Českú republiku distribuujeme hologramy, ktoré môžu byť dodané na rôznych prenosových médiách (nosičoch) pod nasledovným označením:
  • OPTOPROOF® - samodeštruktívna metalická samolepka
  • OPTOFOIL® - holografická fólia určená pre tepelnú razbu
  • OPTOSEAL® - transparentná holografická fólia určená pre všetky spôsoby aplikácie (samolepka, tepelná razba, aminácia)
  • OPTOKEY® - pigmentovaná transparentná holografická fólia určená pre všetky spôsoby aplikácie (samolepka, tepelná razba, laminácia)
Prenosové médium (nosič) s príslušným lepidlom zabezpečuje výbornú adhezivitu pri aplikácii na konkrétne určené povrchy zákazníkom (rôzne druhy papiera, PVC, polykarbonát, sklo, kov).

Vlastná špeciálna technológia generovania matrice výsledného holografického obrazu zabezpečuje nenapodobiteľnú ochranu s možnosťou rozpoznania originality hologramu voľným okom pri súčasnom vytvorení skrytých informácií, ktoré je možné zistiť iba špeciálnymi zariadeniami.

andrew eBMA, s.r.o.